Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ארץ הצבי הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

משדר טלפרינטר אלקטרוני
עבודת גמר לתואר טכנאי בזק / אלקטרוניקה מוסמך
מוגש על ידי עדי הוכמן וצבי רובין
מכללת בזק, מגמת בזק החמש שנתית, ירושלים, אפריל 1973

הפרויקט הוגש על ידי: עדי הוכמן, צבי רובין
מנחים: מר מתתיהו הרשלר, מר מיכאל מרץ


תודתנו נתונה למנהל בית הספר - מר יקותיאל פקטה, לתלמיד חמיש יגאל אשר עזר בשרטוט המעגלים האלקטרוניים ולמשרד התקשורת.


הערה:
הטלפרינטר היה מעין מכונת כתיבה אלקטרו-מכאנית או אלקטרונית ששימשה לשידור מסרים טקסטואליים כמו מברקים עד לשנות ה-80 של המאה הקודמת.שער
תודות
מבוא, שידור
עקרון פעולה, סוגי המעגלים המשולבים, מקלדת
מערכת לבליעת תנודות
פעולה, מערכת הטעינה
מונה הזזה
מערכת השלוחה, השעון
מבנה הגביש ותכונותיו
מתנד 50 הרץ
מערכות השהיה (pulser)
מקלדת טלפרינטר אלקטרוני
מקלדת טלפרינטר אלקטרוני
משדר טלפרינטר אלקטרוני
הפרויקטים של התלמידים בני אותה הכיתה
מכללת בזק – בית הספר המקצועי לטכנאי בזק – ירושלים
מחזור י"ח, כיתה ה' (י"ג), אפריל 1973

מגישים: שלמה רוזנברג, דברה יוסף – שעון אב למרכזת טלפונים; מנחים: מר מתתיהו הרשלר, מר מיכאל מרץ

מגישים: שמעון אסייג, ישראל רוכמן – חוגת לחיצים אלקטרונית; מנחים: מר מתתיהו הרשלר, מר מיכאל מרץ

מגיש: נחום רוטשטיין – מד חוגה; מנחה: מר מתתיהו הרשלר

מגישים: גיורא בן איסטי, יורם פרידבאום – מונה תדר ספרתי ומד אורך מתקפים; מנחים: מר מתתיהו הרשלר, מר מיכאל מרץ

מגיש: עודד כהן – בודק מוני שיחות; מנחה: מר יהודה שושני

מגישים: צבי ביז'ונר, דניאל שטיינפלד – מתקן לאיתור מטרידים ברשת טלפונים ארצית; מנחים: מר מתתיהו הרשלר, מר מיכאל מרץ

מגישים: עדי הוכמן , צבי רובין – טלפרינטר אלקטרוני; מנחים: מר מתתיהו הרשלר, מר מיכאל מרץ


טיולים לחו"ל וחוויות נוספות


האימפריה האשורית (ספטמבר 2017)
בדואים (ספטמבר 2017)
מעץ החיים האשורי לעץ החיים הקבלי (אוגוסט 2017)
תיאוריית האסטרונאוט הקדום (אוגוסט 2017)
הבעיה הפסיכופיזית (יולי 2017)
קבב רומני של פעם (מאי 2017)
מגדל הסחלבים (אפריל 2017)
ויטגנשטיין למתחילים (PDF) (מרץ 2017)
Mein Kampf למתחילים (PDF) - ספטמבר 2016
Mein Kampf למתחילים (DOC) - ספטמבר 2016
זוטות מהחוף המזרחי - אביב 2016
עבודת גמר באלקטרוניקה - מכללת בזק, ירושלים, 1973 – מאי 2016
מסיבת הפרישה לגמלאות של אסתר (אתי) רובין – ינואר 2016
האדם לחופש נולד - לוחמי חופש שהרשימו אותי
ארבעה ימים בפריז - קיץ 2011
מראות מאולימפיאדת בייג'ינג - קיץ 2008
קיצור תולדות השם הפרטי שלי (יוליאן – צבי – ג'וליאן)
רשמים מהחוף המזרחי בארצות הברית - קיץ 2015
הליבוביץ שלי
כיצד למדתי אנגלית
Tribute to AS Hornby by a Former Israeli ESL Student
הספד לאמא
רשמי מסע לפולין - קיץ 2014
Uncovering My Grandfather's Grave, Czernowitz, Ukraine
Amazing Reunion with a Childhood Friend, Galati, Romania
Uncovering My Grandmother's Grave, Galati, Romania
Holocaust Voyage to Poland - Summer 2014
ארץ הצבי - פיסות מחייו של צבי רובין (ג'וליאן)*צבי רובין הוא בנה של ארנה רובין וכותב שורות אלו.

הסיפור של ארנה רובין באתר מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה בוושינגטון

יותר על ארנה רובין


הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com